Εκποίηση κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο Κεντρικός Λιμενάρχης Πατρών έχοντας υπόψη:
α) Το άρθρο 11 του Ν.Δ. 420/24-1-70 (Α’ 27) όπως αυτό αντικαταστάθηκε και ισχύει και ιδίως την
παρ. 3 περ. γγ αυτού.
β) Τις υπ’ αριθ. 10/2023 με αριθ. πρωτ.:2141.1-2/5567/20-11-2023 και υπ’ αριθ. 11/2023 με αριθ.
πρωτ.:2141.1-2/5568/20-11-2023 αποφάσεις επιβολής προστίμου της Υπηρεσίας μας.
γ) Την αριθ. 24/2024 απόφαση Υπηρεσίας μας (Α.Δ.Α.:ΡΛΤΙ4653ΠΩ-ΥΧΒ), περί συγκρότησης
επιτροπής εκποίησης κατασχεμένων αλιευτικών εργαλείων.
δ) Το γεγονός ότι δεν έχουν ασκηθεί ή δεν εκκρεμούν προσφυγές κατά των ανωτέρω αποφάσεων
Υπηρεσίας μας, ενώ έχουν εκπνεύσει άπρακτες και οι σχετικές προθεσμίες.

ΔΙΑΚΗΡΥΣΣΕΙ

1. Πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό για την εκποίηση των ακόλουθων αλιευτικών εργαλείων και
συσκευών:
Α/Α ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΑΛΕΙΟΥ ΑΡΙΘ.
ΑΠΟΦ.
1 Δύο (02) ψαροντούφεκα 10/2023
2 Μία (01) αυτόνομη καταδυτική συσκευή (φιάλη οξυγόνου) 10/2023
3 Ένας (01) ρυθμιστής πλεύσης (γιλέκο) 10/2023
4 Ένα (01) ψαροντούφεκο 11/2023
5 Μία (01) αυτόνομη καταδυτική συσκευή (φιάλη οξυγόνου) 11/2023
6 Ένας (01) ρυθμιστής πλεύσης (γιλέκο) 11/2023
2. Σύμφωνα με το άρθρο 11 παρ. 3 περ. γγ εδάφιο γ’ του Π.Δ. 420/1970 «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟΣ ΚΩΔΙΚΑΣ»
εκτίθενται σε πρόχειρο πλειοδοτικό διαγωνισμό τα κατασχεθέντα αλιευτικά εργαλεία και οι συσκευές που
αναφέρονται στον ανωτέρω πίνακα.
3. Ο υπόψη διαγωνισμός θα πραγματοποιηθεί στον αίθριο χώρο πλησίον Συνεδριακού Κέντρου
Νοτίου Λιμένα Πατρών ημέρα Τετάρτη 19 Ιουνίου 2024 και περί ώρα 10:00.

4. ΄Όσοι επιθυμούν να λάβουν μέρος στη δημοπρασία δύνανται να εξετάσουν από ώρα 09:30 μέχρι
την ώρα έναρξης της διαδικασίας τα αλιευτικά εργαλεία και τις συσκευές που θα βρίσκονται στον
ανωτέρω χώρο.
5. Για τη συμμετοχή τους στο διαγωνισμό οι πλειοδότες αποδέχονται τους όρους της παρούσας
διακήρυξης και ότι έχουν πλήρη γνώση του είδους, της ποιότητας και κατάστασης γενικά των αλιευτικών
εργαλείων και συσκευών.
6. Σε περίπτωση μη ολοκλήρωσης της διαδικασίας για κάποια από τα αλιευτικά εργαλεία ή τις
συσκευές, ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί στον ίδιο τόπο στις 21 Ιουνίου 2024 ημέρα Παρασκευή και
περί ώρα 10:00 και εφόσον πάλι υπάρξουν είδη που δεν εκποιηθούν ο διαγωνισμός θα επαναληφθεί
στο ίδιο μέρος στις 26 Ιουνίου 2024 ημέρα Τετάρτη και περί ώρα 10:00.
7. Ο τελευταίος πλειοδότης στο όνομα του οποίου θα κατακυρωθεί η δημοπρασία, είναι
υποχρεωμένος να καταθέσει το αντίτιμο εκπλειστηριάσματος αλλιώς κηρύσσεται έκπτωτος. Επίσης, είναι
υποχρεωμένος να παραλάβει και να αποκομίσει τα αγορασθέντα αλιευτικά εργαλεία – συσκευές αμέσως
από τον τόπο φύλαξής τους.
8. Το Δημόσιο δεν ευθύνεται απέναντι στον τελευταίο πλειοδότη για την ποιότητα, την κατάσταση
και οποιοδήποτε ελάττωμα των πλειστηριαζόμενων αλιευτικών εργαλείων και συσκευών.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.