Ηλεκτρικό ρεύμα: Πώς θα εφαρµοστούν από την 1η Ιανουαρίου οι αλλαγές

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Οι αλλαγές στην τιµολόγηση του ηλεκτρικού ρεύµατος που θα εφαρµοστούν από την 1η Ιανουαρίου του 2024 φέρνουν σηµαντικές αλλαγές στη διαδικασία της χρέωσης καιτης επιλογής των παρόχων.

Πρόκειται για την καθιέρωση τεσσάρων νέων τύπων τιµολογίων που στοχεύουν στο να διευκολύνουν τους καταναλωτές να κατανοήσουν καλύτερα τις χρεώσεις που τους επιβάλλονται και να επιλέξουν τον πάροχο που ταιριάζει καλύτερα στις ανάγκες τους. Οι τέσσερις τύποι λογαριασµών είναι οι εξής:

Μπλε: Λογαριασµοί ορισµένου χρόνου µε σταθερή τιµή χρέωσης για όλη την περίοδο της σύµβασης.

Πράσινο: Ενιαίο τιµολόγιο που ανακοινώνει µηνιαία την τιµή χρέωσης στην ιστοσελίδα του προµηθευτή.

Κίτρινο: Συνδεδεµένοι µε την τιµή της χονδρεµπορικής στο Χρηµατιστήριο ενέργειας, µε διακριτές κατηγορίες τιµολόγησης ex ante και ex post.

Πορτοκαλί: ∆υναµική τιµολόγηση βασισµένη στις τιµές της αγοράς, απαιτώντας έναν έξυπνο µετρητή στην παροχή. Μεταξύ αυτών θεσπίζεται ειδικό κοινό τιµολόγιο, στο οποίο θα µεταπέσουν, αυτοµάτως,την 1ηΙανουαρίου2024όσοιδεν επιλέξουν διαφορετικό τιµολόγιο έως την 31η ∆εκεµβρίου 2023. Επίσης, στο ειδικό κοινό τιµολόγιο δεν µεταπίπτουν αυτόµατα όσοι καταναλωτές έχουν συνάψει σύµβαση προµήθειας ηλεκτρικής ενέργειας για προϊόν σταθερής τιµολόγησης ορισµένου χρόνου, για όσο χρονικό διάστηµα ισχύει η σύµβαση αυτή.

Οι προµηθευτές έχουν την υποχρέωση διατήρησης του ειδικού κοινού τιµολογίου τουλάχιστον µέχρι την 31η∆εκεµβρίου του 2024. Η παραµονή των καταναλωτών σε αυτό το τιµολόγιο θα είναι δυνατή έως τότε, εφόσον δεν έχουν επιλέξει άλλο προϊόν προµήθειας της επιλογής τους. Οι καταναλωτές θα έχουν τη δυνατότητα να επιλέξουν το ειδικό κοινό τιµολόγιο και µετά την 1η Ιανουαρίου του 2025, καθώς θα προσφέρεται και στη συνέχεια από όλους τους προµηθευτές.

Η αλλαγή προµηθευτή ή τιµολογίου προµήθειας γίνεται οποτεδήποτε και δεν συνεπάγεται δικαίωµα αποζηµίωσης  του προµηθευτή λόγω της πρόωρης αποχώρησης του πελάτη, εκτός των περιπτώσεων διακοπής σύµβασης τιµολογίου σταθερής τιµής.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.