Πάτρα: Συνεδριάζει την Τρίτη η Δημοτική Επιτροπή

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδριάζει η Δημοτική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων στο κτίριο ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΥ, την Τρίτη 18 Ιουνίου 2024, ώρα 09:00, με τα παρακάτω θέματα:

 1. Έγκριση Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ του ΣΥ.ΔΙ.Σ.Α.  Ν. ΑΧΑΪΑΣ και του ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ, παροχής υπηρεσιών «ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΤΟΥ ΣΥΝΔΕΣΜΟΥ ΣΤΟ ΕΡΓΟ ΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣΗΣ ΤΩΝ ΣΤΕΡΕΩΝ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ ΤΟΥΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ ΣΤΟ ΧΥΤΑ ΞΕΡΟΛΑΚΑΣ» από τις Διευθύνσεις του Δήμου Πατρέων (εισηγητής: Κ. Πελετίδης – Δήμαρχος Πατρέων
 2. Άσκηση ή μη προσφυγής ενώπιον της Ειδικής Επιτροπής του άρθρου 152 ν.3463/2006 Νομού Αχαΐας της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου κατά της αριθ. πρωτ. 40579/22-5-2024 απόφασης του Γραμματέα της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας &Ιονίου (εισηγήτρια: Ε. Γκέστα – Αντ/ρχος, Γ. Γεωργόπουλος Νομικός Σύμβουλος)
 3. Έγκριση Τεχνικών Προδιαγραφών και όρων διακήρυξης για την «Παραχώρηση της Ανάπτυξης, διαχείρισης και λειτουργίας δημοσίως προσβάσιμων υποδομών επαναφόρτισης που περιλαμβάνονται στο Σχέδιο Φόρτισης Ηλεκτρικών Οχημάτων του Δήμου Πατρέων» (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος)
 4. Παραχώρηση χώρου στάθμευσης οχήματος ΑΜΕΑ για το ΚΔΑΠ-ΜΕΑ ΑΝΘΙΖΩ επί της οδού Μιλτιάδου αρ. 13 (εισηγήτρια: Α. Τογιοπούλου – Αντ/ρχος- α.α. Χ. Φαλιέρος- Αρμ. Δ/ντής)
 5. Τροποποίηση της Πράξης: «Συνέχιση Λειτουργίας Ξενώνα Φιλοξενίας Κακοποιημένων Γυναικών του Δήμου Πατρέων», με κωδικό ΟΠΣ 6002001 στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Δυτική Ελλάδα 2021-2027» (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου – Αρμ. Δ/ντής)
 6. Έγκριση του από 13-06-2024 Πρακτικού Γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου της Δ/νσης Προγραμματισμού Οργάνωσης και Πληροφορικής του Δήμου Πατρέων και Απόφαση Ανάθεσης για την εκτέλεση της δημόσιας σύμβασης υπηρεσίας που αφορά στη «Συντήρηση και τεχνική υποστήριξη στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Ελέγχου Παρόδιας Στάθμευσης» C.P.V.: 72261000-2 «Υπηρεσίες υποστήριξης λογισμικού (εισηγητής: Α. Αγγελής – Αντ/ρχος, Π. Παπαευθυμίου, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντές)
 7. Έγκριση του 1ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) του έργου με τίτλο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 1ου – 9ου ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ», αναδόχου Ε.Ε. «ΤΡΙΓΚΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ» (εισηγητής: Π. Μελάς – Αντ/ρχος, Ν. Μωραΐτης – Αρμ. Δ/ντής)
 8.  Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, της αριθ. 19/2024 διακήρυξης της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, για την Μίσθωση Χημικών Τουαλετών για είκοσι τέσσερις (24) μήνες – CPV: 24955000-3 (εισηγητής: Π. Πετρόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 9. Έγκριση σύναψης Προγραμματικής Σύμβασης μεταξύ Δήμου Πατρέων και ΔΕΥΑΠ με αντικείμενο την από μέρους του Δήμου Πατρέων παραχώρηση προς χρήση στην ΔΕΥΑΠ βυτιοφόρων οχημάτων για την αντιμετώπιση των αυξημένων αναγκών σε εκκενώσεις βόθρων (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Π. Λέμης – Αρμ. Δ/ντής)
 10. Έγκριση μέρους του από 7693/06-06-2024 Πρακτικού του αρμοδίου Γνωμοδοτικού Οργάνου της Διεύθυνσης Διαχείρισης Αστικών Απορριμμάτων, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού, β) Ματαίωση της διαγωνιστικής διαδικασίας για το Τμήμα Α της 09/2023 Μελέτης με τίτλο: «Προμήθεια υγρών καυσίμων κίνησης, πετρελαίου θέρμανσης και λιπαντικών για την κάλυψη των αναγκών των Υπηρεσιών, Νομικών Προσώπων και Σχολικών Επιτροπών του Δήμου Πατρέων, στο πλαίσιο διετίας και γ) Εκκίνηση νέας διαγωνιστικής διαδικασίας με τους ίδιους όρους για το εν λόγω Τμήμα» (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου- Αρμ. Δ/ντρια)
 11. 1) Έγκριση: α) της αριθ.42948/23-05-24 Απόφασης Δημάρχου β) των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.02/2024 Μελέτης για την Κατεπείγουσα ανάθεση της υπηρεσίας ««Φύλαξη 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη, 2) των εγκαταστάσεων του παλαιού εργοστασίου Λαδόπουλου και 3) του Χώρου των παλαιών Σφαγείων Πατρών για χρονικό διάστημα ενάμιση (1,5) μήνα από την ημερομηνία έναρξης παροχής της υπηρεσίας ήτοι την 25/05/24 και μέχρι την ολοκλήρωση του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού που είναι σε εξέλιξη»», σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ (χωρίς να προκύπτει υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν4412/2016 γ) του από 07/06/24 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου – 2) Ανάθεση στον οικονομικό φορέα «OCEANIC SECURITY ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» της εν λόγω υπηρεσίας, σύμφωνα με τους όρους της αριθ. 02/2024 Μελέτης, έναντι συνολικού ποσού 33.681,84€, με ΦΠΑ» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 12. Άσκηση ή μη έφεσης κατά της υπ’ αριθ. 149/2024 απόφασης του Ειρηνοδικείου Πατρών (ειδική διαδικασία περιουσιακών διαφορών) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σίδερη – Νομική Σύμβουλος)
 13. Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού έτους 2024 Δήμου Πατρέων, ανταποδοτικού χαρακτήρα. (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου- Αρμ. Δ/ντρια)
 14. Παράταση ωραρίου λειτουργίας χρήσης μουσικής, μουσικών οργάνων της εταιρείας ACHINOS BEACH OE στο κατάστημα ΕΣΤΙΑΤΟΡΙΟ ANAΨΥΚΤΗΡΙΟ επί της οδού ΕΛΕΥΘΕΡΙΑΣ ΑΡΑΧΩΒΙΤΙΚΑ (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντιδήμαρχος, Β. Τσιγάρας – Αρμ. Δ/ντής)
 15. Απόδοση λογαριασμού, από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής (Ταχυδρομικά τέλη) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 16. Έκδοση εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν ταχυδρομικά τέλη και ορισμός υπολόγου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
 17. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 11.039,28€ (Φ.1107) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 18. Διαγραφή και επαναβεβαίωση χρεών από τους οριστικούς βεβαιωτικούς καταλόγους προστίμων παραβάσεων Κ.Ο.Κ. συνολικού ποσού 1.960,00€ (Φ.1123) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 19. Επιστροφή αχρεωστήτως καταβληθέντων χρημάτων από δημότες στον κεντρικό λογαριασμό του Δήμου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Δ. Σπηλιοπούλου – Αρμ. Δ/ντρια)
 20. Διαγραφή ποσού εισφοράς σε χρήμα (Μπακάλη Θεόδωρου του Νικολάου & Παναγιώτα συζ. Θεοδώρου Μπακάλη το γένος Σταύρου Γιαννοπούλου)  (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 21. Διαγραφή οφειλής (EUROTERRA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με αρ. πρωτ. 42196α) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 22. Διαγραφή οφειλής (EUROTERRA ΑΝΩΝΥΜΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΑΚΙΝΗΤΩΝ με αρ. πρωτ. 42196β) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 23. Διαγραφή οφειλής (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με αρ. πρωτ. 43499α) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 24. Διαγραφή οφειλής (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΒΑΣΙΛΙΚΗ με αρ. πρωτ. 43499β) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 25. Διαγραφή οφειλής (ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΥ ΣΟΦΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 26. Διαγραφή οφειλής (ΠΕΤΡΑΤΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 27. Διαγραφή οφειλής (ΣΩΤΗΡΟΠΟΥΛΟΣ ΗΛΙΑΣ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
 28. Διαγραφή οφειλής (ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΕΛΕΝΗ) και ορθή επαναβεβαίωση από την αρμόδια υπηρεσία (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου- Αρμ. Δ/ντρια)
Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.