Στις 2 Νοεμβρίου ο πλειστηριασμός για το βιομηχανικό συγκρότημα της Ελευθεροτυπίας

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Για τις 2 Νοεμβρίου 2022 προσδιορίστηκε ο πλειστηριασμός του βιομηχανικού ακινήτου της Χ. Κ. Τεγόπουλος (Ελευθεροτυπία) που θα γίνει ηλεκτρονικά μέσω του e-auction.

Ητιμή πρώτης προσφοράς ανέρχεται σε 10,95 εκατ. ευρώ και προέκυψε από τον μέσο όρο των τελευταίων εκτιμήσεων των πιστοποιημένων εκτιμητών. Η διακήρυξη έχει ήδη αναρτηθεί στο Μητρώο Αφερεγγυότητας (αρ. 104492) και θα αναρτηθεί και στο e auction.

Σύμφωνα με πληροφορίες της αγοράς υπάρχει ήδη ενδιαφέρον για την απόκτησή του. Το ακίνητο, άλλωστε, βρίσκεται σε κομβική περιοχή στο Κορωπί στη θέση «ΝΗΣΙΖΑ ΚΑΡΕΛΑ» εντός βιομηχανικής ζώνης, σημείο που αναπτύσσονται το τελευταίο διάστημα αρκετές επενδυτικές δραστηριότητες.

Το ακίνητο καλύπτει έκταση 42.097 τ.μ. η οποία έχει προέλθει από τη συνένωση πολλών οικοπέδων, τα οποία είχε αποκτήσει η εταιρεία τμηματικά και είναι άρτιο και οικοδομήσιμο.

Περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων τριώροφο βιομηχανικό κτίριο (κτίριο πιεστηρίων), κτίριο ενέργειας, ισόγειο βιομηχανικό κτίριο και διώροφο βιομηχανικό κτίριο ναυπηγείου.

Περισσότερες πληροφορίες

ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ ΕΚΠΟΙΗΣΗΣ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ ΜΕ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟ

Ευαγγέλου Καρβούνη του Γεωργίου, δικηγόρου, κατοίκου Αθηνών, οδός Παξών, αριθμός 30, Α.Μ./Δ.Σ.Α. 27349, τηλ. 2155051515, email: karvounis.e@gmail.com, συνδίκου της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μίνωος, αριθμός 10 – 16, με Α.Φ.Μ. 094045681 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000292501000,

ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΩ ΟΤΙ

Την 02.11.2022, ημέρα Τετάρτη και ώρα από 10:00 έως 12:00 της ίδιας ημέρας εκτίθεται σε Ανοικτού Πλειοδοτικού Τύπου με ηλεκτρονικά μέσα – ηλεκτρονικό πλειστηριασμό – στον διαδικτυακό τόπο της πλατφόρμας των Ηλεκτρονικών Συστημάτων Πλειστηριασμών ΗΛ.ΣΥ.ΠΛΕΙΣ., ηλεκτρονική διεύθυνση www.eauction.gr, μέσω της ιστοσελίδας του Ηλεκτρονικού Μητρώου Φερεγγυότητας (https://www.gov.gr/upourgeia/upourgeio-oikonomikon/oikonomikon/katakhorise-sto-elektroniko-metroo-pheregguotetas), ενώπιον της πιστοποιημένης Συμβολαιογράφου Αθηνών, Ελένης Λαγιανδρέου του Αθανασίου και της Αλεξάνδρας, μέλους της αστικής επαγγελματικής εταιρείας «ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΣΥΜΒΟΛΑΙΟΓΡΑΦΩΝ ΕΥΣΤΑΘΙΑ ΜΠΟΛΤΣΗ – ΕΛΕΝΗ ΛΑΓΙΑΝΔΡΕΟΥ», με Α.Φ.Μ. 996797996 της Δ.Ο.Υ. Α΄ Αθηνών και έδρα την Αθήνα, οδός Αιόλου, αριθμός 100, την οποίαν διορίζω επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού υπάλληλο, ή, σε περίπτωση κωλύματός της, ενώπιον του νομίμου αναπληρωτή της, ένα συγκρότημα βιομηχανικών κτιρίων, που ανήκουν στην πτωχευτική περιουσία, κατά πλήρη κυριότητα, νομή και κατοχή, της πτωχής εταιρίας με την επωνυμία «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μίνωος, αριθμός 10 – 16, με Α.Φ.Μ. 094045681 της Δ.Ο.Υ. Φ.Α.Ε. Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000292501000, το οποίο ευρίσκεται στη ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου Αττικής (θέση Νήσιζα) και των οποίων η περιγραφή και τα απαραίτητα στοιχεία για την εξακρίβωση της ταυτότητάς τους έχουν ως εξής:

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΖΟΜΕΝΟΥ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΚΟΥ ΣΥΓΚΡΟΤΗΜΑΤΟΣ

Το προς εκποίηση ακίνητο, είναι μία ενιαία εδαφική έκταση, συνολικού εμβαδού 42.097,635 τ.μ. (σύμφωνα με το κτηματολόγιο εμβαδού 41.770,00 τ.μ.) μετά των υπαρχόντων σ’ αυτήν κτιρίων, παραρτημάτων και συστατικών, η οποία (έκταση) έχει προέλθει από τη συνένωση πολλών οικοπέδων, τα οποία έχει αποκτήσει η πτωχή εταιρεία τμηματικά εξ αγοράς, είναι άρτια και οικοδομήσιμη και ευρίσκεται στη θέση «ΝΗΣΙΖΑ ΚΑΡΕΛΑ» της κτηματικής περιφέρειας του Δήμου Κορωπίου Αττικής, και ήδη Δημοτική Ενότητα Κρωπίας, του Δήμου Κρωπίας, της Περιφερειακής Ενότητας Ανατολικής Αττικής, εκτός σχεδίου πόλεως και εκτός ζώνης, αλλά εντός βιομηχανικής ζώνης.

Η ιδιοκτησία αυτή, όπως περιγράφεται στην υπ’ αριθμ. 8746/27.9.2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας Τσοκανά, έχει έκταση σαράντα δύο χιλιάδες ενενήντα επτά τετραγωνικά μέτρα και εξακόσια τριάντα πέντε χιλιοστά (42.097,635), απεικονίζεται περιμετρικά με τα κεφαλαία αλφαβητικά στοιχεία Α-Β-Γ-Δ-Ε-Ζ-Η-Θ-Ι-Κ-Λ-Μ-Ν-Ξ-Ο-Π-Α στο από Απριλίου 2004 τοπογραφικό διάγραμμα του αρχιτέκτονα μηχανικού Χαραλάμπους Γ. Δημητρόπουλου, το οποίο προσαρτάται στην ανωτέρω με αριθμό 8746/27.9.2004 πράξη της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας Τσοκανά, και στο οποίο διάγραμμα υπάρχει η υπεύθυνη δήλωση του Ν. 651/1977 του παραπάνω αρχιτέκτονα μηχανικού που το συνέταξε, ότι αυτή βρίσκεται εκτός των ορίων του εγκεκριμένου ρυμοτομικού σχεδίου της περιοχής και είναι άρτια και οικοδομήσιμη, σύμφωνα με τις ισχύουσες πολεοδομικές διατάξεις και συνορεύει κατά το παραπάνω αναφερόμενο και προσαρτώμενο σε αυτήν την πράξη τοπογραφικό διάγραμμα, ΒΟΡΕΙΑ στην τεθλασμένη πλευρά – πρόσωπο Α-Π-Ο-Ξ συνολικού μήκους διακοσίων τεσσάρων μέτρων και εξήντα πέντε εκατοστών (204,65) (Α-Π=64,70 + Π-0=64,75 + Ο-Ξ=75,20) με αγροτική οδό, πλάτους έξι (6,00) μέτρων, ΝΟΤΙΑ κατά ένα μέρος στην τεθλασμένη πλευρά Δ-Ε-Ζ συνολικού μήκους ογδόντα μέτρων και ογδόντα εκατοστών (80,80) (Δ-Ε=50,50 + Ε-Ζ=30,30) με αγροτική οδό ασφαλτοστρωμένη, κατά ένα μέρος στην πλευρά Ι-Κ μήκους δεκαπέντε μέτρων και εξήντα εκατοστών (15,60) με ιδιοκτησία Ρουσσέτου και κατά ένα μέρος στην πλευρά – πρόσωπο Κ-Λ-Μ συνολικού μήκους εξήντα οκτώ μέτρων και τριάντα πέντε εκατοστών (68,35) (Κ-Λ=3,00 + Λ-Μ=65,35) με αγροτική οδό, ΑΝΑΤΟΛΙΚΑ κατά ένα μέρος στην τεθλασμένη πλευρά – πρόσωπο Μ-Ν-Ξ συνολικού μήκους εκατόν εβδομήντα επτά μέτρων και πενήντα εκατοστών (177,50) (Μ-Ν=38,50 + Ν-Ξ= 139,00) με αγροτική οδό, πλάτους έξι (6,00) μέτρων και κατά ένα μέρος στην τεθλασμένη πλευρά Ζ-Η-Θ-Ι συνολικού μήκους εξήντα έξι μέτρων και εβδομήντα πέντε εκατοστών (66,75) (Ζ-Η=24,80 + Η-Θ=5,20 + Θ-Ι=36,75) με ιδιοκτησία Ρουσσέτου και ΔΥΤΙΚΑ κατά ένα μέρος στην πλευρά Α-Β-Γ συνολικού μήκους διακοσίων σαράντα οκτώ μέτρων και τριάντα εκατοστών (248,30) (Α-Β= 221,00 + Β-Γ=27,30) με ιδιοκτησία ΙΝΤΡΑΚΟΜ και κατά ένα μέρος στην πλευρά Γ-Δ μήκους εβδομήντα δύο μέτρων και είκοσι πέντε εκατοστών (72,25) με ιδιοκτησία Αφων Κώνστα ΣΚΥΡΟΔΕΜ.

Επί της ανωτέρω έκτασης έχουν ανεγερθεί τα εξής ακίνητα:

1) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 790/1998 άδειας οικοδομής και της υπ’ αρ. 1229/2000 άδειας αναθεώρησης του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκόπουλου, ανεγέρθη: α) τριώροφο βιομηχανικό κτίριο (κτίριο πιεστηρίων) με υπόγειο, αποτελούμενο από υπόγειο επιφανείας 4.803,16 τ.μ. και πλέον τακτοποίησης εμβαδού 183,95 τ.μ., συνολικό εμβαδόν υπογείου 4.987,11 τ.μ., ισόγειο επιφανείας 4.740,46 τ.μ., α’ όροφο επιφανείας 1.490,08 τ.μ. και β’ όροφο επιφανείας 2.265,54 τ.μ. και β) κτίριο ενέργειας, αποτελούμενο από υπόγειο, εμβαδού 442,00 τ.μ., και ισόγειο, εμβαδού 660,05 τ.μ., με λεβητοστάσιο, δεξαμενές πετρελαίου και χώρο Η/Ζ.

2) Δυνάμει της υπ’ αριθμ. 417/2003 άδειας οικοδομής του ίδιου ως άνω Πολεοδομικού Γραφείου, κατασκευάστηκε ισόγειο βιομηχανικό κτίριο, συνολικής επιφανείας 2.121,21 τ.μ.

3) Με την υπ’ αρ. 1688/2004 άδειας οικοδομής του ίδιου ως άνω Πολεοδομικού Γραφείου, κατασκευάστηκε διώροφο βιομηχανικό κτίριο ναυπηγείου, συνολικής επιφάνειας 3.808,23 τ.μ.

4) Επίσης, στην κεντρική είσοδο έχει κατασκευασθεί μικρό κτίριο υποδοχής – φυλάκιο, σύμφωνα με την ως άνω υπ’ αριθμ. 790/1998 άδεια οικοδομής του Πολεοδομικού Γραφείου Μαρκόπουλου.

Επιπλέον, σύμφωνα με το Νόμο 1221/1981, ο οποίος τροποποίησε το Νόμο 690/1979, και δυνάμει των υπ’ αριθμ.: α) 7187/1998, β) 7771/2000, γ) 8406/2003 και δ) 8746/2004 πράξεων της Συμβολαιογράφου Αθηνών, Μαρίας Τσοκανά, έχουν καθορισθεί συνολικά διακόσιες δέκα έξι (216) θέσεις στάθμευσης αυτοκινήτων (γκαράζ) στον περιβάλλοντα ακάλυπτο χώρο της ανωτέρω έκτασης.

ΤΙΜΗ ΠΡΩΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ

Ως τιμή πρώτης προσφοράς για την εκποίηση του ανωτέρω περιγραφέντος συγκροτήματος βιομηχανικών κτιρίων ορίζεται το ποσό των δέκα εκατομμυρίων εννιακοσίων πενήντα εννέα χιλιάδων πεντακοσίων ευρώ (10.959.500,00 €), το οποίο αποτελεί τη μέση τιμή των εκτιμήσεων των προσληφθέντων πιστοποιημένων εκτιμητών της παρ. Γ του άρθρου πρώτου του Ν. 4152/2013, ήτοι α) της από 5.9.2022 έκθεσης εκτίμησης του Πιστοποιημένου Εκτιμητή, Ιωάννη Αλεξόπουλου (εκτίμηση εύλογης αξίας γηπέδου με βιομηχανικά κτίρια 10.900.000,00 €) και β) της από 10.9.2022 έκθεσης εκτίμησης της Πιστοποιημένης Εκτιμήτριας, Γλυκερίας Καμίση (εκτίμηση εύλογης αξίας γηπέδου με βιομηχανικά κτίρια 11.019.000,00€), οι οποίες εκθέσεις εκτίμησης προσαρτώνται στις δημοσιεύσεις της Συμβολαιογράφου της ορισθείσας υπαλλήλου επί του ηλεκτρονικού πλειστηριασμού.

ΟΡΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΤΟΥ ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣΜΟΥ

Ο ηλεκτρονικός πλειστηριασμός του ανωτέρω περιγραφόμενου συγκροτήματος βιομηχανικών κτιρίων θα διεξαχθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 263 παρ. 2 εδάφιο πρώτο και 162 επόμενα του Ν. 4738/2020, σε συνδυασμό με το άρθρο 166 του Ν. 4738/2020.

Κάθε υποψήφιος πλειοδότης για τη συμμετοχή του στον πλειστηριασμό οφείλει, κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 163 του Ν. 4738/2020, να καταθέτει εγγυοδοσία ίση προς το τριάντα τοις εκατό (30%) της τιμής πρώτης προσφοράς, ήτοι το ποσόν των τριών εκατομμυρίων διακοσίων ογδόντα επτά χιλιάδων οκτακοσίων πενήντα ευρώ (3.287.850,00 €).

Ο σύνδικος της πτώχευσης ουδεμία ευθύνη φέρει έναντι των συμμετεχόντων στον πλειστηριασμό και του υπερθεματιστή για πάσης φύσεως νομικά ή πραγματικά ελαττώματα του εκποιούμενου συγκροτήματος βιομηχανικών κτιρίων και με τη συμμετοχή τους στον πλειστηριασμό άπαντες δηλώνουν, συμφωνούν και αποδέχονται ότι δεν αποκτούν καμία αξίωση κατά του συνδίκου της πτώχευσης από τη διακήρυξη και τη συμμετοχή τους στον πλειστηριασμό.

Κάθε υποψήφιος πλειοδότης συμμετέχει στον διενεργούμενο πλειστηριασμό αποκλειστικά με δική του ευθύνη, αφού προηγουμένως έχει πραγματοποιήσει τον απαιτούμενο έλεγχο.

Όλες οι δαπάνες μεταβίβασης βαρύνουν αποκλειστικά τον υπερθεματιστή (αμοιβή συμβολαιογράφου, τέλη, φόροι, έξοδα μεταβίβασης, Φ.Π.Α. κ.λπ.).

Η διαδικασία εκποίησης θα λάβει χώρα, σύμφωνα με τις ανωτέρω αναφερόμενες διατάξεις του Ν. 4738/2020, και οι δημοσιεύσεις θα λάβουν χώρα στο Ηλεκτρονικό Μητρώο Φερεγγυότητας, καθώς και στο Ηλεκτρονικό Σύστημα Πλειστηριασμών, σύμφωνα με την υπ’ αριθμ. 16106/2021 απόφαση του Υπουργού Δικαιοσύνης.

Η παρούσα συντάχθηκε από εμένα τον σύνδικο της πτώχευσης της ανώνυμης εταιρείας με την επωνυμία «Χ. Κ. ΤΕΓΟΠΟΥΛΟΣ ΕΚΔΟΣΕΙΣ Α.Ε.», που εδρεύει στην Αθήνα, οδός Μίνωος, αριθμός 10 – 16, με Α.Φ.Μ. 094045681 της Δ.Ο.Υ Φ.Α.Ε. Αθηνών και αριθμό Γ.Ε.ΜΗ. 000292501000, στο γραφείο μου στην Αθήνα, επί της οδού Παξών, αριθμός 30, σήμερα την 20η Σεπτεμβρίου του έτους 2022, ημέρα Τρίτη, και για βεβαίωση επικυρώνεται με την υπογραφή και την σφραγίδα μου, όπως ακολουθεί.

Αθήνα, 20 Σεπτεμβρίου 2022

Ο σύνδικος της πτώχευσης

Ευάγγελος Καρβούνης

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.