Προμήθεια καλλιτεχνικών σχεδίων για την κατασκευή θεματικού Πάρκου – Χώρου Αναψυχής, καλλιτεχνικών δράσεων στον χώρο των Παλαιών Σφαγείων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Η Κοινωφελής Επιχείρηση Δήμου Πατρέων – Καρναβάλι Πάτρας ενδιαφέρεται να αναθέσει την προμήθεια καλλιτεχνικών σχεδίων για την κατασκευή θεματικού Πάρκου – Χώρου Αναψυχής, καλλιτεχνικών δράσεων, εξερεύνησης και παιχνιδιού στον εξωτερικό χώρο των Παλαιών Σφαγείων.

Η κατασκευή θα γίνει από το Καρναβαλικό εργαστήριο του Δήμου Πατρέων υπό την επίβλεψη-εποπτεία της Διεύθυνσης Αρχιτεκτονικού Έργου –Η/Μ.

Η ΚΕΔΗΠ  – Καρναβάλι Πάτρας παρακαλεί τα φυσικά  πρόσωπα που ασχολούνται με το υπό ανάθεση αντικείμενο να αποστείλουν σχετική πρόταση σε σφραγισμένο φάκελο για την ανωτέρω προμήθεια, έως την Παρασκευή 21 Οκτωβρίου 2022 και ώρα 12.00 μμ στο Πρωτόκολλο της Επιχείρησης, Ακτή Δυμαίων 84 – Πάτρα.

Η παρούσα πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος αναρτήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ, στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ και έχει τοιχοκολληθεί στον πίνακα ανακοινώσεων στα γραφεία της ΚΕΔΗΠ Καρναβάλι  Πάτρας.

Η αξιολόγηση των προτάσεων θα γίνει από το Δ.Σ., το οποίο θα επιλέξει μέχρι τρεις (3) από τις υποβληθείσες προτάσεις ως αρτιότερες και καταλληλότερες.

Στη συνέχεια, εντός 15 ημερών από την ως άνω απόφαση του Δ.Σ., οι μέχρι τρεις (3) συμμετέχοντες, των οποίων οι προτάσεις κρίθηκαν ως αρτιότερες και καταλληλότερες, θα κληθούν να καταθέσουν οικονομική προσφορά, προϋπολογισμού έως 3.000.00 € μη συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α.

Η ανάθεση της προμήθειας θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε και ισχύει, με κριτήριο την χαμηλότερη οικονομική προσφορά.

Για την πλήρη περιγραφή του αντικειμένου και τους όρους και τις προϋποθέσεις συμμετοχής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να τα δουν και στην επίσημη ιστοσελίδα της ΚΕΔΗΠ – Καρναβάλι Πάτρας (https://www.carnivalpatras.gr/carnival-news )

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.