Προσλήψεις σε δήμο της Αχαΐας – Δείτε όλες τις λεπτομέρειες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο Δήμος Δυτικής Αχαΐας ύστερα από την υπ’ αριθ. 112/2022 (ΑΔΑ:ΨΣ03Ω9Ν-2Ν2) απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής, η οποία εγκρίθηκε με την υπ’ αριθ. πρωτ. 94592/22-6-2022 απόφαση του Ασκούντος καθήκοντα Συντονιστή της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου ανακοινώνει ότι θα προσλάβει προσωπικό με σύμβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα δύο (2) μηνών συνολικού αριθμού επτά (7) ατόμων, για την αντιμετώπιση έκτακτων αναγκών του σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 206 του Ν.3584/2007, του ΠΔ.50/2001 όπως ισχύει και τις διατάξεις του ν.4765/2021 (Α΄/6) για τις εξής κατά αριθμό ατόμων, ειδικότητες, με τα αντίστοιχα ειδικά τυπικά προσόντα:

ΔΕΙΤΕ εδώ όλες τις λεπτομέρειες

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.