Συνεδριάζει η οικονομική επιτροπή του Δήμου Πατρέων

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων στις 16 Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί, σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ και την Δ1α/ΓΠ.οικ.69136 (ΦΕΚ 5138/05-11-2021) ΚΥΑ,.
Τα θέματα που θα συζητηθούν είναι τα εξής:

1) Έγκριση 7ης Αναμόρφωσης Προϋπολογισμού – τροποποίηση Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Πατρέων οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Δ. Πλέσσας- Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος- Αρμ. Δ/ντής)
2) Έγκριση της υπ’ αριθ. 39/2021 απόφασης του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ. Πάτρας που αφορά στην έγκριση της Δ΄ Αναμόρφωσης του προϋπολογισμού της οικονομικού έτους 2021 (εισηγητής: Π. Βάης – Πρόεδρος του Δ.Σ. της Κ.Ε. ΔΗ.ΠΕ.ΘΕ.)
3) Έγκριση κάλυψης εξόδων για τη νομική υποστήριξη πρώην αιρετού (κ. Στάμου Παύλου) του Δήμου Πατρέων σε ασκηθείσα ποινική δίωξη δυνάμει του υπ’ αριθ. Β2306/18 κλητηρίου θεσπίσματος (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος)
4) Αποδοχή όρων για τη λήψη επενδυτικού δανείου από το Τ.Π.& Δ. για την εκτέλεση του έργου: «Οδός προς Παναχαϊκό Όρος», ενταγμένου στο Ειδικό Αναπτυξιακό Πρόγραμμα “Αντώνης Τρίτσης” βάσει της υπ’ αρ. 23877/2020/04.06.2021 (ΑΔΑ: 9Ρ5446ΜΤΛ6-ΙΝΤ) απόφασης ένταξης (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
5) Έγκριση των από 26/10/2021 και 8/11/2021 πρακτικών του Γνωμοδοτικού οργάνου (Επιτροπή Διαγωνισμού) της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού και ανάδειξη προσωρινού αναδόχου για το τμήμα δύο (2) – Προμήθεια δύο (2) πυροσβεστικών διπλοκάμπινων ημιφορτηγών 4Χ4, της αριθ. 10/2020 Διακήρυξης – Μελέτης της Δ/νσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και Μηχανολογικού Εξοπλισμού του Δήμου Πατρέων, με τίτλο: «Προμήθεια μηχανολογικού εξοπλισμού για την κάλυψη των αναγκών του Δήμου Πατρέων – Β΄ Φάση 2020» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π.Λέμης- Πετρόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές).
6) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την υπηρεσία με τίτλο: «Διάθεση προϊόντων κλαδεμάτων για κομποστοποίηση», με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή για το σύνολο της υπηρεσίας), όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 95.480,00€ (συμπ/νου Φ.Π.Α. 24%), σύμφωνα με την αριθ. 11/2021, Μελέτη Διακήρυξη της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου-Τμήμα Περιβάλλοντος και Ενέργειας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
7) Έγκριση 1ης παράτασης προθεσμίας περαίωσης εργασιών του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ – ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΑΘΛΗΤΙΚΩΝ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ», αναδόχου «ΜΟΣΧΟΒΙΤΗ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΤΟΥ ΚΟΣΜΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
8) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο εντάλματος προπληρωμής για δαπάνες που αφορούν σε έξοδα για εκτυπώσεις δικαστικών αποφάσεων, πρακτικών κ.λ.π. εντός του χώρου του Δικαστικού Μεγάρου (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου – Αρμ. Δ/ντρια)
9) Διαγραφή οφειλής (ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ ΑΔΑΜΑΝΤΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
10) Διαγραφή οφειλής (ΜΠΑΚΟΓΙΑΝΝΗ ΑΓΓΕΛΙΚΗ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
11) Διαγραφή οφειλής (ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
12) Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΣΑΒΒΑΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
13) Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΥ ΑΓΓΕΛΙΚΗ και ΧΡΥΣΑΝΘΟΠΟΥΛΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.