Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων-Τα θέματα

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Συνεδριάζει, μέσω τηλεδιάσκεψης, η Οικονομική Επιτροπή του Δήμου Πατρέων,
σύμφωνα με τις αριθ. 426/13-11-2020, 643/69472/24-09-2021 εγκυκλίους του ΥΠ.ΕΣ
και την Δ1α/ΓΠ.οικ.66436/22-10-2021 (ΦΕΚ 4919/24-10-2021) ΚΥΑ., την 2 α
Νοεμβρίου 2021, ημέρα Τρίτη και ώρα 11:30 το πρωί με τα παρακάτω θέματα:

1) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α654/2021αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
2) Άσκηση ή μη έφεσης κατά της αριθ. Α655/2021αποφάσεως του Μονομελούς Διοικητικού
Πρωτοδικείου Πατρών (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Π. Σφαέλου – Νομική Σύμβουλος)
3) Έγκριση 2 ου πρακτικού και κατακύρωση του μειοδοτικού διαγωνισμού του έργου:
«ΑΝΑΚΑΙΝΙΣΗ-ΑΣΦΑΛΤΟΣΤΡΩΣΗ-ΠΕΖΟΔΡΟΜΙΑ ΟΔΟΥ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ (ΑΠΟ
Δ.ΑΚΡΙΤΑ ΕΩΣ ΚΟΜΒΟ ΚΟΥΡΤΕΣΗ)» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Γ. Σπηλιωτόπουλος–
Αρμ. Δ/ντής)
4) 1) Έγκριση 4 ου πρακτικού κατακύρωσης του έργου: «Ολοκληρωμένη Αστική Ανάπτυξη Ιστορικού
Κέντρου Πάτρας – Διαδρομή 2 (Κάτω Πόλη) και Διαδρομή 3 (Δίκτυο Ποδηλατόδρομων), 2)
Κατακύρωση του αποτελέσματος του διαγωνισμού στον προσωρινό μειοδότη (εισηγητής: Χ.
Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
5) 1) Έγκριση του από 20/10/2021 Πρακτικού του αρμοδίου γνωμοδοτικού οργάνου 2) Kατακύρωση
μέρους της προμήθειας υλικών για το έργο: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ
ΠΑΜΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΙΑΚΟΥ ΣΤΑΔΙΟΥ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΤΡΕΩΝ» και συγκεκριμένα για την
ΟΜΑΔΑ Α : Προμήθεια υλικών Ψύξης-Θέρμανσης, με συνολικό ποσό κατακύρωσης 248.700,00
χωρίς ΦΠΑ (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος– Αρμ. Δ/ντές)
6) Έγκριση των από 29/09/2021 και 06/10/2021 Γνωμοδοτήσεων του αρμοδίου οργάνου και ανάδειξη
προσωρινού αναδόχου του Επαναληπτικού Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου
Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο: «ΤΜΗΜΑ Α΄ «Προμήθεια Eπικαθήμενης πλατφόρμας
μεταφοράς μηχανημάτων έργου του Δήμου Πατρέων», με συνολικό προσφερόμενο ποσό
89.218,00€ (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%)» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ.
Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)

7) Έγκριση του 3 ου Πρακτικού περί 1 ης παράτασης ισχύος προσφορών του έργου
«ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ ΑΣΤΙΚΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΤΡΑΣ – ΑΣΤΙΚΗ
ΑΝΑΠΛΑΣΗ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΓΟΥΒΑΣ», αποκλεισμού οικονομικών φορέων από τη διαγωνιστική
διαδικασία & εκ νέου ανάδειξη προσωρινού αναδόχου (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε.
Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
8) Έγκριση της από 13/09/21 Γνωμοδότησης του αρμοδίου οργάνου και 1) Απόρριψη της προσφοράς
του οικονομικού φορέα «Λαζανάς Κων. Ηλίας» για το ΤΜΗΜΑ Β’ της αριθ.11/2021 Μελέτης,
Προμήθεια οχήματος 4χ4 για τις ανάγκες του γραφείου πολιτικής προστασίας και 2) Ματαίωση
της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση με ενδεχόμενη αλλαγή των
όρων της αριθ.11/2021 Μελέτης για την εν λόγω προμήθεια, κατά την κρίση του Αυτοτελούς
Γραφείου Πολιτικής Προστασίας (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ.
Δ/ντής)
9) Έγκριση της διαδικασίας διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση, για την
κατεπείγουσα προμήθεια ειδών Υγειονομικού και Φαρμακευτικού Υλικού για το Βοήθεια στο
Σπίτι τμήματος Τρίτης Ηλικίας του Κοινωνικού Οργανισμού Δήμου Πατρέων, συνολικού
προϋπολογισμού 9.999,98€ (συμπ/νου ΦΠΑ) σύμφωνα με το άρθρο 32 περ. γ (χωρίς να προκύπτει
υπαιτιότητα του Δήμου) του Ν.4412/2016 και των τεχνικών προδιαγραφών της αριθ.6/2021
Μελέτης» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
10) Κατάρτιση όρων διακήρυξης δημοπρασίας του έργου: “EΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΩΝ ΣΤΑΘΜΩΝ
ΟΣΕ” σύμφωνα με το Ν4412/2016 όπως ισχύει μετά την 1-9-2021. (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος,
Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
11) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη
των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού, με τίτλο
«Φύλαξη 1) του Παμπελοποννησιακού Σταδίου Πατρών και των βοηθητικών γηπέδων αυτού επί
των οδών Γιάννη Ρίτσου & Σεφέρη 2) των εγκαταστάσεων του Παλαιού Εργοστασίου
Λαδόπουλου 3) του Χριστουγεννιάτικου χωριού επί της Πλ. Γεωργίου Α’ 4) του Χώρου Αναψυχής
στο Νότιο Πάρκο 5) του χώρου των Παλαιών Σφαγείων Πατρών 6) του Πάρκου Εκπαιδευτικών
Δράσεων στο χώρο της πρώην Πλαζ ΕΟΤ», σύμφωνα με την αριθμ.11/2021 Μελέτη – Διακήρυξη
της Δ/νσης Διοικητικών Υπηρεσιών, με κριτήριο ανάθεσης την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά αποκλειστικά βάσει τιμής (χαμηλότερη τιμή ανά τμήμα), όπως
ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν.4412/2016, συνολικού προϋπολογισμού 881.924,00€ με ΦΠΑ 24%,
συμπεριλαμβανομένου του δικαιώματος προαίρεσης σε ποσοστό 30% για τα τμήματα 1,2,4,5,6 της
εν λόγω Υπηρεσίας» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Ε. Αννίνου, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
12) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός, κατάρτιση και σύνταξη των όρων του
Ηλεκτρονικού Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την: 1.«Προμήθεια
ανταλλακτικών για επισκευή και συντήρηση κάδων» & 2. «Υπηρεσία Συντήρησης και Επισκευής
τροχήλατων μεταλλικών κάδων απορριμμάτων» συνολικού προϋπολογισμού 43.847,64€
(συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 24%) (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π.Λέμης- Πετρόπουλος,
Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
13) Έγκριση τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση και σύνταξη
των όρων του Ηλεκτρονικού Διεθνή Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Παροχή
υπηρεσιών μίσθωσης ειδικού μηχανήματός κλαδοθρυμματιστή, κοπής χόρτων, κλαδέματος και
κοπής δένδρων και εξωραϊσμούπαραλιών στο Δήμο Πατρέων», προϋπολογισμού δαπάνης
776.041,60 ευρώ, συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%, σύμφωνα με την αριθμ. 26/2021 μελέτη
της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας Πρασίνου» (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π.
Κωστόπουλος, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
14) 1) Έγκριση της από 26/10/21 Γνωμοδότησης της Επιτροπής Διενέργειας και Αξιολόγησης
προσφορών 2) Ακύρωση μερικώς της διαγωνιστικής διαδικασίας και 3. Επανάληψη του
Ηλεκτρονικού Διεθνή Ανοικτού Δημόσιου Μειοδοτικού Διαγωνισμού για την «Προμήθεια
εξοπλισμού ΔσΠ Βιοαποβλήτων» από το σημείο που εμφιλοχώρησε το σφάλμα, σύμφωνα με τους
όρους της αριθ.4 Ιουλίου 2021 Μελέτης της Διεύθυνσης Καθαριότητας, Ανακύκλωσης και

Μηχανολογικού Εξοπλισμού. (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π.Λέμης- Πετρόπουλος, Χ.
Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
15) Σύνταξη όρων διακήρυξης εκμίσθωσης του κτιρίου Κ5 μετά του επ’ αυτού υπαίθριου χώρου
ΝΚ3 για ανάπτυξη τραπεζοκαθισμάτων, που βρίσκεται εντός του κτιριακού συγκροτήματος
«Χώρος Παλαιών Σφαγείων», ιδιοκτησίας Δήμου Πατρέων, επί της οδού Ακτή Δυμαίων, για να
λειτουργήσει ως Κατάστημα Υγειονομικού Ενδιαφέροντος (Εστιατόριο – Αναψυκτήριο)
(εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
16) Σύνταξη όρων διακήρυξης για την εκμίσθωση ενός χώρου κυλικείου (Κ2), εμβαδού 56,23τ.μ
στον 1 ο όροφο κάτω από το δυτικό άκρο της νοτιοανατολικής σκεπαστής εξέδρας που προορίζεται
για κεντρικός χώρος κυλικείου εντός του Παμπελοποννησιακού Σταδίου, στην συμβολή των οδών
Πατρών Κλάους αρ. 93 και Ρίτσου και το οποίο θα χρησιμοποιηθεί αποκλειστικά και μόνο ως
κυλικείο (εισηγητής: Μ. Αναστασίου – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
17) Έγκριση διενέργειας, τεχνικών προδιαγραφών, καθορισμός του τρόπου εκτέλεσης, κατάρτιση
και σύνταξη των όρων του ηλεκτρονικού ανοικτού διαγωνισμού, της αριθ. 32/2021 διακήρυξης
της Δ/νσης Περιβάλλοντος, Ενέργειας & Πρασίνου, για την Μίσθωση Χημικών Τουαλετών για
δύο έτη – CPV: 24955000-3 (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος, Χ.
Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
18) Έγκριση: 1) Τεχνικών Προδιαγραφών της αριθ. 4/2021 μελέτης, 2) Προσφυγή στην
διαδικασία της διαπραγμάτευσης χωρίς προηγούμενη δημοσίευση "απουσία ανταγωνισμού για
τεχνικούς λόγους" για την "Προμήθεια λοιπού εξοπλισμού Πολιτικής Προστασίας (ψηφιακής
ασύρματης επικοινωνίας)" – CPV: 32344210-1 και 3) Καθορισμός των όρων της πρόσκλησης
διαπραγμάτευσης χωρίς δημοσίευση (εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Α. Καρδάρα –
προϊσταμένη Αυτοτελούς Γραφείου Πολιτικής Προστασίας, Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
19) Έγκριση του από 21/10/21 Πρακτικού της Επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής
υπηρεσιών και ως εκ τούτου 2. Παράταση του χρόνου εκτελέσεως του αριθ. 38870/28-07-2021
Συμφωνητικού που αφορά στην υπηρεσία με τίτλο «Δημιουργία, εγκατάσταση, εκπαίδευση και
πιλοτική λειτουργία εφαρμογών εικονικής πραγματικότητας στο πλαίσιο του Δημόσιου
Εκπαιδευτικού Προγράμματος (παραδοτέο 5.1.3) του έργου με ακρωνύμιο SPARC» στο πλαίσιο
του Ε.Π. InterregV-A«Ελλάδα-Ιταλία» 2014-2020)» (εισηγητής: Ν. Ασπράγκαθος – Αντ/ρχος,
Π.Παπαεθυμίου , Χ. Θεοδωρόπουλος – Αρμ. Δ/ντές)
20) Έγκριση 2 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 2 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού
Τιμών Μονάδας Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου: «ΕΝΕΡΓΕΙΑΚΗ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ 5 ου
ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΠΑΤΡΩΝ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ.
Δ/ντρια)
21) Έγκριση 1 ου Ανακεφαλαιωτικού Πίνακα Εργασιών (Α.Π.Ε.) και 1 ου Πρωτοκόλλου Κανονισμού
Τιμών Μονάδος Νέων Εργασιών (Π.Κ.Τ.Μ.Ν.Ε.) του έργου «ΑΝΑΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΠΑΙΔΙΚΩΝ
ΧΑΡΩΝ ΣΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
22) Έγκριση πρωτοκόλλου Οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΚΟΥΦΩΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ 2016» (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε.
Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
23) Εξειδίκευση πιστώσεων για την πληρωμή του Ανταποδοτικού Τέλους ΤΕΕ (e-άδειες)
(εισηγητής: Α. Αθανασόπουλος – Αντ/ρχος, Π. Κωστόπουλος – Αρμ. Δ/ντής)
24) Έγκριση απόδοσης λογαριασμού από υπόλογο (Αγγελόπουλο Νικόλαο) εντάλματος
προπληρωμής για την επέκταση του δικτύου του δημοτικού ηλεκτροφωτισμού του Δήμου
Πατρέων, έτους 2021 (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
25) Αντικατάσταση του κ. Γεώργιου Σφίγγα, αναπληρωματικού μέλους του γνωμοδοτικού
οργάνου (τριμελή επιτροπή) για την διεξαγωγή Δημοπρασίας – Διαδικασία Κατάθεσης
Προσφορών – Αξιολόγησης προσφορών – Ανάδειξη αναδόχου έργων, της Δ/νσης Αρχ/κού
Έργου-Η/Μ, (εισηγητής: Χ. Κορδάς – Αντ/ρχος, Ε. Αλεξοπούλου– Αρμ. Δ/ντρια)
26) Ρύθμιση των ληξιπρόθεσμων οφειλών της εταιρείας «ΑΘΝΑΝ. ΑΝΕΣΤΗΣ – ΠΑΝ.
ΑΝΕΣΤΗΣ – ΔΗΜ. ΜΟΥΖΑΚΗΣ Ο.Ε.» (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Χ. Θεοδωρόπουλος –
Αρμ. Δ/ντής)

27) Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΓΟΥΛΙΟΥΜΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας –
Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
28) Διαγραφή οφειλής (ΖΩΙΔΗΣ ΠΑΥΛΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ.
Δ/ντρια)
29) Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΜΙΧΑΛΙΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΣ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας –
Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
30) Διαγραφή οφειλής και επαναβεβαίωση (ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ ΙΩΑΝΝΗΣ) (εισηγητής: Δ.
Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου – Αρμ. Δ/ντρια)
31) Διαγραφή οφειλής (ΤΣΙΤΙΝΗ ΓΕΩΡΓΙΑ) (εισηγητής: Δ. Πλέσσας – Αντ/ρχος, Μ. Αγιωτάτου –
Αρμ. Δ/ντρια)

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.