Πανεπιστήμιο Πατρών: Ενεργοποίηση ψηφιακών Υπηρεσιών δικτύωσης μεταξύ των φορέων έρευνας και αγοράς

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ενημερωτική συνάντηση θα πραγματοποιηθεί την Παρασκευή 18 Δεκεμβρίου 2020 στις 11.00 π.μ. στο πλαίσιο του διασυνοριακού έργου ILONET στο Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Το έργο ILONET προωθεί την ανάπτυξη Διασυνοριακού Δικτύου Δομών Μεταφοράς Τεχνολογίας και Τεχνογνωσίας. Σκοπός του δικτύου είναι να διαμοιράσει και να ενδυναμώσει τις ικανότητες, τις δυνατότητες, τις μεθοδολογίες, τα οργανωτικά μοντέλα και τις επιχειρησιακές πρακτικές, οι οποίες αναπτύσσονται για την κεφαλαιοποίηση των αποτελεσμάτων της έρευνας και της καινοτομίας.

To ILONET αποτελεί το νέο εργαλείο που θα επιτρέψει στις υπάρχουσες δομές μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας των Περιφερειών της Απουλίας (Ιταλία), της Δυτικής Ελλάδας, της Ηπείρου και των Ιονίων Νήσων αφενός να εξασφαλίσουν τη βιωσιμότητά τους και αφετέρου να αναβαθμίσουν τον ρόλο και την παρουσία τους στο πεδίο της μεταφοράς τεχνολογίας και τεχνογνωσίας από τα Ερευνητικά Κέντρα στην Αγορά.

Ένας σημαντικός πυλώνας του έργου είναι η ενεργοποίηση ψηφιακών Υπηρεσιών δικτύωσης και συνεργατικότητας μεταξύ των φορέων της έρευνας και της αγοράς.

Η τρέχουσα συνάντηση αφορά στην παρουσίαση και προώθηση της συνεργατικής ψηφιακής πλατφόρμας ILONET, η οποία θα παρουσιαστεί από μέλη της ερευνητικής ομάδας του Πανεπιστημίου Πατρών.

Πρόκειται για μια φιλική στον χρήστη διαδικτυακή πλατφόρμα, η οποία επιτρέπει σε φυσικά και νομικά, ερευνητικά και επιχειρηματικά πρόσωπα, να συνδιαλέγονται και να συναλλάσσονται με στόχο την ανάπτυξη συνεργασιών και τη μεταφορά τεχνογνωσίας και τεχνολογίας.

Για περισσότερες πληροφορίες και για το link της εκδήλωσης (καθώς η εκδήλωση θα υλοποιηθεί και διαδικτυακά), οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επισκεφτούν την ιστοσελίδα: http://www.interreg-ilonet.eu/

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.