Πανεπιστήμιο Πατρών: Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Πρόσκληση σε υποψήφιους διδάκτορες για το Τμήμα Φυσικοθεραπείας και το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας:

 

1) Τμήμα Φυσικοθεραπείας

 

Το Τμήμα Φυσικοθεραπείας της Σχολής Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας του Πανεπιστημίου Πατρών προσκαλεί υποψήφιους για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής για το ακαδημαϊκό έτος 2019-2020.

 

Κριτήρια

 

Τα ελάχιστα τυπικά προσόντα των υποψηφίων φοιτητών/τριών του διδακτορικού προγράμματος είναι τα εξής:

 

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή ΤΕΙ) στις Επιστήμες Υγείας της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής

 

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΔΜΣ) ΑΕΙ της ημεδαπής ή κατοχή αναγνωρισμένου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου ως ισότιμου της αλλοδαπής ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου στις Επιστήμες Υγείας σύμφωνα με το άρθρο 46 του Ν.4485/17.

 

γ) Καλή γνώση της αγγλικής γλώσσας (Επίπεδο Β2)

 

δ) Τουλάχιστον μία (1) ξένη δημοσίευση σε έγκυρο ξενόγλωσσο περιοδικό αποδελτιωμένο σε διεθνείς βάσεις δεδομένων σε θέμα συναφές με το επιστημονικό πεδίο του διδακτορικού προγράμματος.

 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

 

Δεκτοί γίνονται οι φάκελοι με την αίτηση και τα δικαιολογητικά οι οποίοι αποστέλλονται ταχυδρομικά και έχουν σφραγίδα αποστολής από το ταχυδρομείο έως και τις 26 Ιουνίου 2020.

 

Διεύθυνση αποστολής:

 

Γραμματεία Τμήματος Φυσικοθεραπείας (για Συντονιστική Επιτροπή Διδακτορικού)

 

Τμήμα Φυσικοθεραπείας Σχολή Επιστημών Αποκατάστασης Υγείας Πανεπιστήμιο Πατρών

 

Ψαρρών 6 25100 Αίγιο

 

Σχετικές πληροφορίες παρέχονται από την κα Θωμαϊς Πετρή,

 

Αναπλ. Προϊσταμένη Γραμματείας Τμήματος Φυσικοθεραπείας,

 

τηλ: 26910 61250, e-mail: [email protected].

 

Μπορείτε να βρείτε την ανακοίνωση για τα απαιτούμενα δικαιολογητικά και για περισσότερες πληροφορίες εδώ.

 

2) Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας

 

Το Τμήμα Διοικητικής Επιστήμης και Τεχνολογίας (ΔΕΤ) του Πανεπιστημίου Πατρών, στην υπ’ αριθμ. 9/31-3-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης, αποφάσισε να προκηρύξει την εισαγωγή 20 υποψήφιων διδακτόρων στο Πρόγραμμα Διδακτορικών Σπουδών (Π.Δ.Σ.), σύμφωνα με τις διατάξεις της υπ’ αριθμ. 44/2629/46560 απόφασης έγκρισης του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών, (ΦΕΚ Τεύχος B’ 5125/31.12.2019), κατά τις διατάξεις του Νόμου 4485/2017. Κριτήρια

 

Σύμφωνα με το άρθρο 4 του Κανονισμού Διδακτορικών Σπουδών του τμήματος ΔΕΤ τα ελάχιστα τυπικά προσόντα που πρέπει να διαθέτουν οι υποψήφιοι είναι τα εξής:

 

α) Πτυχίο Α.Ε.Ι. (Πανεπιστημίου ή Τ.Ε.Ι.) της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου ως ισοτίμου ιδρύματος της αλλοδαπής.

 

β) Δίπλωμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (Δ.Μ.Σ.) Α.Ε.Ι. της ημεδαπής ή αναγνωρισμένου από το Δ.Ο.Α.Τ.Α.Π. ως ισότιμου ιδρύματος της αλλοδαπής ή κατοχή ενιαίου και αδιάσπαστου τίτλου σπουδών μεταπτυχιακού επιπέδου, σύμφωνα με το άρθρο 46 του ν. 4485/2017. Το δίπλωμα μεταπτυχιακών σπουδών θα πρέπει να αντιστοιχεί σε τουλάχιστον 60 πιστωτικές μονάδες (ECTS).

 

γ) Να έχει καλή γνώση (Β2) της Αγγλικής Γλώσσας.

 

δ) Να έχει θετική εισήγηση ενός μέλους Δ.Ε.Π. του Τμήματος Δ.Ε.Τ.

 

Αιτήσεις και δικαιολογητικά

 

Οι αιτήσεις υποβάλλονται ηλεκτρονικά, από την ημερομηνία ανάρτησης της Πρόσκλησης στο δικτυακό τόπο του Τμήματος, σε όλη την διάρκεια του ακαδημαϊκού έτους 2019-2020 (υπ’ αριθμ. 9/31-3-2020 συνεδρίαση της Συνέλευσης του Τμ ΔΕΤ) στην ακόλουθη ηλεκτρονική διεύθυνση (Μπορείτε να βρείτε τη διεύθυνση εδώ).

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθύνεστε στη Γραμματεία του Τμήματος ΔΕΤ, τηλ. 2610 369210, 2610369181, e-mail: [email protected].

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.