Ιερά Σύνοδος: Αποδοχή της απόφασης για άνοιγμα των εκκλησιών στις 17 Μαΐου

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Υπό την Προεδρία του Αρχιεπισκόπου κ. Ιερωνύμου συνεδρίασε η Διαρκής Ιερά Σύνοδος της Εκκλησίας της Ελλάδας, με θέμα τον κορονοϊό και την επιστροφή στην κανονικότητα.

Αναφέρει συγκεκριμένα η Ιερά Σύνοδος στην απόφασή της: “Α­σφα­λώς, η Ι­ερά Σύ­νο­δος ε­πι­θυ­μούσε και ανέμενε την ε­πι­στροφή των πι­στών στην Θεία Λα­τρεία από την πρώτη η­μέρα της «στα­δι­α­κής επιστροφής στην κα­νο­νι­κό­τητα» (4.5.2020), ό­πως είχε η ίδια ζη­τή­σει. Κα­τό­πιν πολ­λής συ­ζη­τή­σεως, όμως, α­πε­φά­σισε να α­πο­δε­χθεί την α­πό­φαση των ορ­γά­νων της Πο­λι­τείας για πλήρη ε­πι­στροφή υπό ό­ρους των πι­στών στους Ι­ε­ρούς Να­ούς από την Κυ­ρι­ακή 17 Μα­ΐου 2020, εκλαμβάνοντας και χρησιμοποιώντας το διάστημα αυτό ως δυνατότητα καλύτερης προετοιμασίας, υπό τις πα­ρού­σες υγειονομικές συν­θή­κες και προϋποθέσεις, για τον προγραμματισμό τελέσεως των ιερών Ακολουθιών με την συμμετοχή των πιστών”.

Η Ιερά Σύνοδος πάντως εμφανίζεται να διεκδικεί την “πατρότητα” της απόφασης για επαναλειτουργία των εκκλησιών, αναφέροντας επί λέξει: “Εκ­φρά­ζει την χαρά Της δι­ότι ο κύ­ριος Πρω­θυ­πουρ­γός έτεινε «ευ­ή­κοον ους» στην από 22 Α­πρι­λίου 2020 ε­πι­στολή του Μα­κα­ρι­ω­τά­του Αρ­χι­ε­πι­σκό­που Α­θη­νών και πάσης Ελ­λά­δος κ. Ι­ε­ρω­νύ­μου, ότι έ­φθασε και­ρός για την «υπό ό­ρους» προ­σέ­λευση πι­στών στους Ι­ε­ρούς Να­ούς και τις Ι­ε­ρές Μο­νές της Εκ­κλη­σίας της Ελ­λά­δος τόσο για προ­σκύ­νημα, όσο και για συμ­με­τοχή στις Ι­ε­ρές Α­κο­λου­θίες… και γι’ αυτό ο κ. Πρωθυπουργός α­πε­φά­σισε την στα­δι­ακή ε­πι­στροφή των πιστών στους Ι­ε­ρούς Να­ούς και στην Λα­τρεία της Εκ­κλη­σίας”.

Όμως η Ιερά Σύνοδος δεν κρύβει την “πικρία” της για τον τρόπο που αντιμετωπίστηκαν “πολλοί Χριστιανοί” όπως και οι αποφάσεις της Ιεράς Σύνόδου για το κλείσιμο των ναών την περίοδο του Πάσχα.

“Ο ι­ε­ρός κλή­ρος και ο πι­στός λαός δι­καίως πα­ρα­πο­νούν­ται και η Ι­ερά Σύ­νο­δος εκ­φρά­ζει και δη­μο­σίως την πι­κρία της και το προ­βλη­μα­τι­σμό της για τον τρόπο με τον ο­ποίο αν­τι­με­τω­πί­σθη­καν πολ­λοί Χριστιανοί μας στην τόσο ση­μαν­τική και ευ­αί­σθητη για τους πι­στούς πε­ρί­οδο της Με­γά­λης Ε­βδο­μά­δας… Οι α­πο­φά­σεις αυ­τές της Ι­ε­ράς Συ­νό­δου δέ­χθη­καν με­γάλη πο­λε­μική τόσο από ο­ρι­σμέ­νους α­δελ­φούς χρι­στι­α­νούς, Κλη­ρι­κούς και λα­ϊ­κούς, όσο και από εκ­προ­σώ­πους Μέ­σων Ε­νη­με­ρώ­σεως, α­κόμη και Κοι­νο­βου­λευ­τι­κών Κομ­μά­των, οι ο­ποίοι, είτε από ά­γνοια, είτε από κακή πλη­ρο­φό­ρηση ή πα­ρε­ξή­γηση, χρη­σι­μο­ποί­η­σαν τον προ­σφιλή και εύ­κολο τρόπο της συ­κο­φαν­τίας, της μυ­θο­πλα­σίας και των ύ­βρεων”.

Η Ιερά Σύνοδος μάλιστα επισημαίνει πως όσοι συμπεριφέρθηκαν κατ’ αυτόν τον τρόπο “ο­φεί­λουν να αποκαταστήσουν τις συ­κο­φαν­τίες για να μην πα­ρα­μέ­νουν ε­κτε­θει­μέ­νοι έ­ναντι του Θεού και της αληθείας”.

Τέλος η Διαρκής Ιερά Σύνοδος “ε­πα­να­λαμ­βά­νει και πάλι ο­μο­φώ­νως ότι το ζή­τημα περί του Ι­ε­ρού Μυστηρίου της Θείας Ευ­χα­ρι­στίας και της Θείας Κοι­νω­νίας τυγ­χά­νει α­δι­α­πρα­γμά­τευτο, ό­πως α­κρι­βώς ο­ρί­ζε­ται από τους Θεί­ους και Ι­ε­ρούς Κα­νό­νες της Α­γίας μας Εκ­κλη­σίας”.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.