Πάτρα: Προσλήψεις εργατών κοιμητηρίων από το Δήμο

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Ο δημος Πατρέων ανακοινώνει την πρόσληψη, µε σύµβαση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισµένου χρόνου, συνολικά δέκα (10) εργατών κοιμητηριών (ταφής-εκταφής νεκρών) για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της υπηρεσίας δηµοτικών κοιµητηρίων µε κάλυψη της δαπάνης έναντι λοιπών αντικαταβολών του δήµου Πατρέων.

Η προθεσµία υποβολής των αιτήσεων λήγει την Παρασκευή 9/8/2019.

Οι ενδιαφερόµενοι καλούνται να συµπληρώσουν την αίτηση µε κωδικό ΕΝΤΥΠΟ ΑΣΕΠ ΣΟΧ.6 και να την υποβάλουν στην ακόλουθη διεύθυνση:

∆ήµος Πατρέων,

Παντανάσσης 30,

Τ.Κ.26221 Ν. Αχαΐας,

απευθύνοντάς την στη ∆ιεύθυνση ∆ιοικητικών Υπηρεσιών, Τµήµα ∆ιαχ/σης Ανθρώπινου ∆υναµικού,

υπόψιν κας Βασιλικής Κοτσάλου

(τηλ. επικοινωνίας: 2613610291, 235).

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.