Επταήμερη εργασία: Τι ορίζει ο νόμος – Τι απαγορεύεται

Google+ Pinterest LinkedIn Tumblr +

Στη χώρα µας προβλέπεται σύστηµα εξαήµερης ή πενθήµερης εργασίας. Κατόπιν συµφωνίας εργοδότη και εργαζοµένου, δύναται να συµφωνηθεί ότι ο εργαζόµενος θα απασχολείται είτε 6 ηµέρες την εβδοµάδα επί 7 ώρες ηµερησίως, είτε 5 ηµέρες την εβδοµάδα επί 8 ώρες ηµερησίως. Η επιλογή του ενός εκ των δύο συστηµάτων είναι υποχρεωτική. Ως εκ τούτου, αυτά δεν δύναται να εφαρµοστούν παράλληλα. Αυτό πρακτικά σηµαίνει ότι ο εργοδότης δεν δύναται να απασχολεί κατά βούληση τον εργαζόµενο, π.χ. µία εβδοµάδα πέντε ηµέρες, την επόµενη έξι και ούτω καθ’ εξής.

Ειδικά για τις επιχειρήσεις όπου ισχύει πενθήµερο σύστηµα απασχόλησης, η ηµέρα του Σαββάτου θεωρείται εξαιρετέα. Εφόσον, λοιπόν, ο εργαζόµενος εργαστεί κατά την ηµέρα αυτή, η απασχόλησή του θεωρείται παράνοµη και ο εργοδότης οφείλει να του καταβάλει το καταβαλλόµενο ηµεροµίσθιό του προσαυξηµένο κατά 30%. Βέβαια, εφόσον συντρέχουν αυξηµένες και έκτακτες ανάγκες στην επιχείρηση, ο εργοδότης δύναται να απασχολήσει τον εργαζόµενο υπερωριακά, καταβάλλοντάς του το αντίστοιχο ποσό.

Σε κάθε περίπτωση, πάντως, ο εργαζόµενος δεν επιτρέπεται να εργάζεται παραπάνω από 13 ώρες ηµερησίως. Η απαγόρευση αυτή προκύπτει από το άρθρο 3 του ΠΔ 88/1999, µε το οποίο η χώρα µας κατ’ επιταγήν του ευρωπαϊκού νοµοθέτη µετέφερε στο εσωτερικό µας δίκαιο την Οδηγία 93/104/ΕΚ. Επιπλέον, ορίζεται ότι είναι υποχρεωτική η χορήγηση εβδοµαδιαίας ανάπαυσης, διάρκειας τουλάχιστον 24 συνεχόµενων ωρών.

Καταρχήν η ηµέρα ανάπαυσης χορηγείται την Κυριακή. Εφόσον βέβαια αυτό δεν είναι εφικτό, η ηµερήσια εβδοµαδιαία ανάπαυση δύναται να δοθεί, κατόπιν συµφωνίας, οποιαδήποτε άλλη εργάσιµη ηµέρα. Από την πρόβλεψη αυτή συνάγεται το συµπέρασµα ότι απαγορεύεται ένας εργαζόµενος να απασχολείται 7 ηµέρες την εβδοµάδα. Μια ενδεχόµενη διαφορετική συµφωνία προσκρούει ευθέως σε αναγκαστικές διατάξεις δηµόσιας τάξης και ως εκ τούτου είναι απολύτως άκυρη.

Κοινοποίηση

Τα σχόλια είναι απενεργοποιημένα.